använd ej" /> Reagera kvickt vid oljeläckage och spara pengar - Entreprenadaktuellt

Reagera kvickt vid oljeläckage och spara pengar

Varje år sker cirka 3200 utsläpp i Sverige varav 70 procent är fordonsrelaterade. Det kan vara en grävare vars hydraulslang helt plötsligt går sönder eller en personbil som åkt ner i diket vars bränsletank börjat läcka. Ring räddningstjänsten om du drabbas! Och se till att vara försäkrad. Annars kan saneringen stå dig dyrt.

– Det finns fall där entreprenörer har fått betala 50 000 kronor i saneringsavgift för att de inte varit försäkrade, säger Morgan Palmquist, restvärdesledare på Försäkringsbranschens Retsvärdesräddning.
En restvärdesledare är ett brandbefäl med specialutbildning som är anställd på uppdrag av Sveriges försäkringsbolag. Restvärdesledarens uppgift är att bedöma graden på utsläppet, samordna resurser för en eventuell sanering och vara en kontaktperson mellan entreprenören och försäkringsbolaget.
– Vi tittar på hur det ser ut i området och på den eventuella hotbilden, berättar Morgan som till vardags jobbar på räddningstjänsten i Karlstad.
Om man får ett läckage, det kan vara allt från smörjolja, hydraulolja eller drivmedel måste räddningstjänsten tillkallas. Oavsett var olyckan inträffat. Räddningstjänsten kommer till olycksplatsen för att stoppa flödet och när de har begränsat skadan så att den är under kontroll går det över till sanering. Vid det här läget har oftast Morgan Palmqvist, eller någon annan restvärdesledare kommit till platsen. Även miljökontoret i den aktuella kommunen har kontaktats.
Viktigt att handla snabbt
Enligt Morgan är det inte så vanligt att folk är oförsäkrade men det händer och då får man själv stå för hela saneringskostnaden. Och oavsett om man är försäkrad eller ej, så är det viktigt att man handlar snabbt när man upptäcker ett läckage. Dels för att minska eventuell skada på miljön, dels för att minska kostnaderna.
– Men också för att inte riskera att bli straffad. Alla utsläpp anmäls som miljöbrott oasvett mängd och orsak. Därför är det viktigt att man vidtagit rätt åtgärder för att inte riskera att bli straffad.
Rätt åtgärder kan bland annat vara att ringa räddningstjänsten och att agera snabbt.
Hur mycket olja ska läcka för att man ska tillkalla räddningstjänsten?
– Det går inte att säga. Står man på ett vattenskyddsområde kan några få liter innebära stora skador på vattentäkten medan på annan mindre känslig mark kan oljan vara nästan försumbart.  Därför måste du alltid larma!
Enligt Lennart Wiklund, miljöhälsoskyddsinspektör på Miljökontoret i Örebro Kommun har man alltid skyldighet att larma oavsett om oljan klassas som miljögodkänd eller inte.
– Det finns oljor som är bättre ur miljösynpunkt och inte baserade på mineraloljor som många andra. Men trots detta kan de skada miljön och måste saneras bort, säger Lennart Wiklund.
Vilka utsläpp är vanligast?
– Olja på ån i tätorten som kommer via dagvattnet är vanligast. Orsaken kan till exempel vara en läckande maskin vid ett vägbygge. Ute på landsbygden är den vanligaste orsaken att ett fordon kör av vägen och att drivmedelstanken går sönder. Det kan även förekomma att en lastbil kör av och att lasten går sönder, men som tur är har vi inte haft så stora olyckor i Örebro Kommun, säger Lennart.´
Om man drabbas av ett oljeläckage är det viktigt att så snabbt som möjligt larma räddningstjänsten. I Sverige sker varje år cirka 32 400 utsläpp varav 70 procent är relaterade till fordon. Foto: Morgan Palmquist

Utländska entreprenörer

Det var i början av 2000-talet som försäkringsbolagen i landet konstaterade att kostnaderna mellan kommunerna skiljde sig oerhört mycket när det gällde miljöolyckor. I vissa kommuner kunde en sanering av en bränsletank gå på tio gånger mer än i en annan kommun, trots att mängden läckande bränsle var likvärdig. I och med detta och för att minska omfattningen på skadorna valde Försäkringsbranschens RVR-enhet (dåvarande Larmtjänst) att specialutbilda ett antal restvärdesledare till Miljörestvärdesledare.
– Vi är idag sju stycken i Sverige och i stora drag är vår uppgift att spara pengar. Både när det gäller försäkringsbolaget och den enskilda entreprenören, säger Morgan.
Restvärdesledarna har även kontakt med flera utländska försäkringsbolag.
– Drabbas en utländsk entreprenör som är på jobb i Sverige av läckage ska även denne ringa räddningstjänsten. Om han tillhör ett försäkringsbolag som vi inte jobbar för har de oftast en skaderegleringsrepresentant i Sverige. Om inte så har vi ändå mandat att utföra en sanering, men det blir en mer långtgående process innan de får betalning för jobbet.
 
Vid läckage!
Larm SOS-alarm i Sverige via 112 eller larmnummer 020-322 322.
Mandat att larma ut en miljörestvärdesledare har räddningsledaren på räddningstjänsten, försäkringsbolagen och den eller de som orsakat eller drabbats av en miljöskada (försäkringstagaren).

Fakta:
Miljöbrott
Den som med uppsåt förorenar mark, vatten eller luft som medför eller kan medföra hälsorisker för människor eller skador på växter och djur kan dömas för miljöbrott. Straffskalan är böter eller fängelse i upp till 2 år. Dessutom kan man dömas för en rad olika brott såsom exempel nedskräpning enligt miljöbalken 15 kap 30§.
Källa: miljovast.se
 
Micaela Nordberg
micaela@entreprenadaktuellt.se
019-16 64 65
 
 
Artikeln publicerades fredag den 26 december 2008

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste