Olika mycket jämställt i samhällsbyggnadssektorn

Trots hög Jämix-poäng finns stora utmaningar i samhällsbyggnadssektorn vad det gäller jämställdhet. Det visar en ny rapport som undersökt delbranscherna el/energi, bygg/anläggning och fastighet.

 

Det är olika mycket jämställt i samhällsbyggnadssektorn visar den nya rapporten som Byggcheferna tagit fram i samarbete med Nyckeltalsinstitutet.
– Ledningsgrupperna i byggföretagen består till 75 procent av män. Här har vi mycket att jobba med. Problemet är att du inte kan bli något du inte kan se, och därför är viktigt att kvinnor synliggörs, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna till tidningen Byggvärlden. 
Foto: Nyckeltalsinstitutet


Trots att fastighetsbranschen pekats ut som jämställd är den bara aningen bättre än medianen för alla branscher i Sverige. Byggbranschen har på vissa delområden kommit längre. Högst jämställdhetsindex av alla delbranscher inom samhällsbyggnad är el/energi. Det framkommer i en ny rapport som Byggcheferna tagit fram i samarbete med Nyckeltalsinstitutet.

– Trots en sned könsbalans lyckas el/energi skapa mer jämställda arbetsförhållanden än fastighet och bygg. Köns­fördelningen får aldrig bli en ursäkt för att inte ha jämställda villkor, säger Kajsa Hessel, ordförande i Byggcheferna, i ett pressmeddelande.

Rapporten baseras på en årlig undersökning där Nyckeltalsinstitutet mäter jämställdhet i företag och branscher baserat på en modell med nio nyckeltal som bildar ett index – Jämix. Ett högre index visar mer jämställda arbetsvillkor, arbetsmiljö och anställningsvillkor.

Inom samhällsbyggnad har index tagits fram för tre delbranscher. På första plats hamnar el/energi med index på 134, andra plats med 125 i index har bygg/anläggning och fastighetsbranschen som nummer tre med 123 i index. Medianen för alla branscher är 120 av max 180.

El/energi har i fyra av nio nyckeltal bättre resultat än de andra två för nyckeltalen: lön, långtidssjukfrånvaro, föräldraledighet och tillsvidareanställningar. Störst andel kvinnor jämfört med de andra delbranscherna har fastighet som även är den bransch som har kommit längst med jämställda ledningsgrupper. Att index för fastighet inte når högre beror främst på större skillnader i långtidssjukfrånvaro och anställningsformer mellan kvinnor och män än bygg.
 

– Medarbetarna är organisationens viktigaste resurs – de bygger och bidrar till dess framgång. Genom att mäta organisationens arbetsvillkor är det möjligt att förstå hur jämställd organisationen är som arbetsgivare och hur man står sig mot branschen, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. 
Foto: Nyckeltalsinstitutet

3 av 4 är män

Rapporten tar upp byggbranschens främsta utmaningar inom jämställdhet:

– Bara cirka sex procent av byggbranschens olika yrkesgrupper är jämställda. Det innebär i genomsnitt att bara en av 15 yrkesgrupper har minst 40 procent kvinnor och minst 40 procent män.

– Byggbranschens ledningsgrupper utgörs fortfarande till stor del av män, ungefär tre av fyra.

– De män som tar ut föräldraledighet tar i genomsnitt ut nästan 50 dagar färre än kvinnorna. Det är en betydligt större skillnad än i andra delar av arbetsmarknaden där medianvärdet är färre än 30 dagar i skillnad mellan könen.

I en positivare mening för indexet så konstaterar rapporten att nästan alla, av bägge könen, har heltidstjänster och fler än nio av tio har en tillsvidareanställning. Och de kvinnor som är anställda i byggbranschen har lika möjligheter att bli chefer som männen har, skriver Byggcheferna.

 

Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex

De nio nyckeltalen som utgör jämställdhetsindexet är:

Yrkesgrupper – könsfördelningen i verksamhetens olika yrken. Med jämställda yrkesgrupper menas att högst 60 procent av de som ingår i respektive yrke är av samma kön.

Ledningsgrupp – fördelningen av kvinnor och män i högsta ledningen. Med jämställd ledningsgrupp menas en könsfördelning om 40/60 procent.

Lika karriär – i vilken utsträckning kvinnor och män i verksamheten har lika möjligheter att avancera och bli chefer.

Lön – löneskillnader bland medarbetarna kopplade till kön.

Långtidssjukfrånvaro – skillnader i långtidssjukfrånvaro mellan kvinnor och män.

Föräldraskap – skillnader i uttag av föräldradagar mellan män och kvinnor.

Sysselsättningsgrad – skillnader mellan män och kvinnor när det gäller i vilken utsträckning de arbetar deltid och heltid.

Tillsvidareanställning – skillnader mellan män och kvinnor när det gäller tryggare och mindre trygga anställningsformer.

Aktivt arbete – i vilken utsträckning diskrimineringslagens krav på aktivt arbete uppfylls.Källa: Nyckeltalsinstitutet 

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 mars 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste