Hinder i pågående entreprenader till följd av Covid-19

Många entreprenörer och beställare vänder sig just nu till oss med frågor kring påverkan på entreprenader till följd av utbrottet av Covid-19. Inte sällan gäller frågan om virusutbrottet innebär att det föreligger s.k. hinder i en pågående entreprenad och om entreprenören i så fall har rätt till hinders­ersättning. I denna artikel belyses några centrala aspekter kring detta, med utgångspunkt i standardavtalen AB 04 och ABT 06.

En entreprenör har rätt till nödvändig tidsförlängning om denne hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av någon omständighet som nämns i den s.k. hindersbestämmelsen (kap. 4 § 3). Den punkt som av naturliga skäl först kommer i åtanke och som vi får många frågor kring är punkten 3, dvs. epidemi.

Viktigt att känna till är att bestämmelsen inte innebär att förekomsten av epidemi, såsom utbrottet av Covid-19, per automatik ger rätt till tidsförlängning. Det krävs att entreprenören verkligen hindras från att färdigställa kontraktsarbetena inom avtalad tid till följd av virusutbrottet och att detta - trots rimliga ansträngningar från entreprenören, t.ex. genom försök att anlita annan personal eller att omprioritera - inte kan undvikas. Först då finns det rätt till tidsförlängning och endast i den utsträckning som behövs. Parterna har således alltjämt en lojalitetsplikt och bör söka alternativa lösningar för att undanröja hinder. Var gränsen går för vilka ansträngningar som kan krävas av entreprenören får bedömas från fall till fall.

Det är endast vid hinder enligt punkten 1 i hindersbestämmelsen, dvs. vid omständighet som beror på beställaren eller något förhållande på beställarens sida, som entreprenören har rätt till hinders­ersättning (kap. 5 § 4). Omständigheterna kring Covid-19 är vanligen inte sådana, vilket får till följd att entreprenören i regel inte har rätt till hinders­ersättning.

Avslutningsvis ska nämnas att den påverkan som på entreprenader uppstår till följd av Covid-19 är av varierande karaktär och en lyhördhet inför situationens komplexitet är viktig. Vid hantering av frågor kring hinder och rätten till hindersersättning måste omständigheterna bedömas från fall till fall och utifrån föreliggande avtal. Värt att ha i åtanke är även att både entreprenörer och beställare upplever utmaningar till följd av virusutbrottet och att en diskussion ofta är bästa sättet att finna konstruktiva lösningar för båda parter.

 

Sofia Sandholm

Advokat

Front Advokater

www.front.law

 

 

Artikeln publicerades onsdag den 13 maj 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste