Komplicerat markarbete när NCC bygger i Bromma

Området kring Bromma Flygplats och Ulvsunda i Stockholms kommun ska utvecklas till en modern stadsdel med 3 000 nya bostäder och 13 000 nya arbetsplatser inom fem år. NCC är först på plats med Hangar 5, ett projekt med nybyggnation av fyra säregna fastigheter. Med grundläggningsarbetet var utmaningarna flera, både runt området och nere i marken.

 

NCC har under 2020 gått in i byggfasen av Hangar 5, ett projekt med nybyggnation av fyra fastigheter i Brommastaden, som ska utvecklas till en ny och modern stadsdel. Markarbetet har varit utmanande men har hållit tidsplanen. Foto: NCC


− Halva tomten var bergschakt och halva var lera. Vi har schaktat stora mängder lera som hade ”konsistens majonnäs”, som markkillarna sa, säger Harald Stjernström, projektchef på NCC Building.

Markarbetet startade i november 2018 och har, trots utmanande förutsättningar, hållit tidsplanen. På precis rätt måndag enligt huvudtidplanen, i slutet av augusti 2019, kunde byggsidan börja arbeta med prefabstommen. 

− Markarbetarna har verkligen jobbat stenhårt för att klara all grundläggning inklusive bottenplatta och platsgjutna ytterväggar i gropen inom tidsramen. Mark- och grundläggningsarbetet har varit forcerat från dag ett, men det visste vi om från början, säger Harald Stjernström.
 

Harald Stjernström är projektchef på NCC Building som formellt utför bygget av Hangar 5 åt NCC Property Development som är fastighetsägare. Foto: Joakim Kröger

Ny modern stadsdel

Området kring Bromma flygplats och Ulvsunda beskrivs som ett av Stockholms mest intressanta utvecklingsområden utanför innerstaden. Fastighetsägarna NCC, CBRE GI och Swedavia har gått samman i byggherreforumet Brommastaden och har enats om en gemensam utvecklingsvision för området. Stockholms Stad, genom S:t Erik Markutveckling, Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret har också funnits med i en nära dialog. Inom Brommastaden arbetar man med flera detaljplaner. Totalt ska drygt 3 000 bostäder och 13 000 arbetsplatser utvecklas under de närmaste fem åren. Under 2021 öppnar den nya Kistagrenen av Tvärbanan, vilket ökar tillgängligheten för hela området.

− Det är ett område som har varit en gammal industristad inom Stockholms kommun. Nu finns planer på att göra om hela industristaden till en modern blandstad med nya arbetsplatser och bostäder. Det blir en helt ny stadsutveckling och det är intressant för oss att finnas här och vara med om att utveckla projektet, säger Harald Stjernström.

NCC fastighetsutvecklar ett område mellan Bromma Blocks, Bromma Flygplats och Ulvsundavägen. Fyra fastigheter med karaktärsegna uttryck i fasad och interiör uppförs. Fastigheten Panorama, med en säregen rund form, består av två våningsplan under mark och sex plan ovan mark. Bakom Panorama ligger fastigheten Hotellet och det byggs även två kontorsfastigheter. Området med de fyra fastigheterna kallas Hangar 5 och kommer rymma 50 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.
 

Illustration över det färdiga Hangar 5. Panorama, den runda byggnaden, blir kontorshus, bakom det ett hotell och mot Ulvsundavägen hamnar ytterligare två kontorshus.
 Illustration: BAU Arkitekter

Många markmoment

Tomten på drygt 18 000 kvadratmeter är triangulär till formen och ligger mellan Ulvsundavägen, en hårt trafikerad genomfartsled, och infarten till Bromma Flygplats. NCC har kunnat göra markarbete och grundläggning utan att leda om trafiken, men läget har ändå fört med sig utmaningar.

− Vi måste ha med oss Stockholms Stad och trafikkontoret på alla lösningar med in- och utfarter, grindar och så vidare, säger Harald Stjernström.

När markarbetet drog igång fanns i stort sett bara råmark på området, berättar han. På tomten stod redan den bro som nu är under färdigställande och ska bli en del av nya tvärspårbanan. 

− Brokonstruktionen fanns på plats när vi kom. Den var grundlagd ner till fast berg med långa betongpålar och fundament. Vi skulle slå ner en spont intill grundläggningen och fick göra väldigt många geotekniska undersökningar innan vi kom igång med arbetet.

En mängd underentreprenörer har arbetat med spontning, sprängning, bergförstärkning, schaktning, pumpning av grundvatten och annat – de flesta moment som finns inom markarbete har behövt utföras, säger Harald Stjernström.
 

Huvudaktörer vid markarbetet är Hercules Grundläggning, specialister på grundläggning i stadsmiljö, och Safida Montage som ansvarat för form-, armerings- och betongarbeten. Sprängningen har utförts av Uppländska Berg, schakt och fyllning av VSM, gjutningar av GTAB och betongen levererades av Betongindustri. Foto: NCC

Självförsörjande på sten

− Vi krossade allt berg på plats och hade på så sätt sten och makadam till hela arbetet själva. Tack vare det slapp vi oerhört mycket transporter till och från arbetsplatsen. Vi schaktade ur leran en meter mer än vi normalt gör för att slippa göra detaljgropar för grundplattor till pålningen. En stenbädd på en och en halv meter nere i gropen skapade en platt yta som vi kunde köra på med alla maskiner, säger han.

Något som försvårade arbetet var att berget var sämre än man räknat med. Det släppte igenom vatten och Hercules Grundläggning, underentreprenör med ansvar för jetinjektering, fick extra arbete.

− De fick borra om ett antal dragstag för sponten som släppte. Man borrar cirka fem meter ner i berget, måste vänta minst en vecka och provdrar sedan dragstagen. Håller det inte, får man borra kanske ytterligare tio meter ner i berget för att säkerställa att de sitter. Sådant tar förstås tid. 

En annan utmanande faktor var leran som hade lösare konsistens än man trott på förhand. 

− Det är aldrig förrän man öppnar upp som man ser verkligheten, säger Harald Stjernström.

Markarbetet har också omfattat grundläggning av fyra enorma kranfundament som en förberedelse för bygget. Harald Stjernström berättar att en av Sveriges största kranar, sett till lyftkapacitet, ska hjälpa till under bygget. 

Halva ytan redan uthyrd

Första delen av markarbetet är avslutad, så när som på viss återfyllning mellan hus och spont. Området ligger under grundvattennivån och därför måste grundvattnet pumpas bort.

− Vi har sparat så kallade svalfogar, två meters dike mellan gjutningarna. Tack vare dikena stiger vattnet bara upp och lägger sig på bottenplattan. På ungefär halva ytan är huset nu uppe med stommarna i full höjd och där ska vi inom kort gjuta i en del, säger Harald Stjernström.

Ungefär hälften av ytan är uthyrd. ICA Maxi Stormarknad och Biz Apartment är de stora hyresgästerna med en sammanlagd hyrd yta på omkring 20 000 kvadratmeter. ICA Maxi-butiken kommer bli en av Sveriges största och Biz Apartment kommer driva ett lägenhetshotell med omkring 175 hotellägenheter. 

− På grund av corona har det blivit en liten avmattning i intresset för att hyra, det är ju helt naturligt. Men läget är mycket bra med närheten till flygplatsen och det nya området Brommastaden som växer fram. Självklart är vår målsättning att ha full uthyrning när bygget är klart, säger Harald Stjernström.

Projektet beräknas vara färdigställt i slutet av 2021.

 

Produktionsmängder Hangar 5

Betongmängd: 23 000 kubikmeter eller 4200 betongbilar

Armering: 2000 ton

Stålmängd: 2700 ton

Jordschakt: 100 000 kubikmeter

Bergschakt: 40 000 kubikmeter (95 000 ton krossat på plats och återanvänt)

 

Pär Andersson
Frilans

 

Artikeln publicerades lördag den 20 juni 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste