använd ej" /> 14 kilometer avloppstunnel i Stockholms undre värld - Entreprenadaktuellt

14 kilometer avloppstunnel i Stockholms undre värld

Det är Stockholms största miljöprojekt som ska säkra stadens framtida avloppsreningen. Från Bromma till Hammarbybacken etableras nu arbetstunnlarna som kommer bli arbetsplatser i sex år framöver. 

 

Vertikalschakt från tekniktunneln ner till reningsverket. Foto: Mikael Ullén


Det länge omtalade och planerade tunnelbygget som ska leda avloppsvattnet mellan Bromma och Hammarbybacken är nu påbörjat. Byggnationen beräknas pågå under sex år och är uppdelat på två entreprenader, Veidekke och YIT. Att entreprenaderna driver sina tunneldelar parallellt beror dels på tidssparandet men även för att inte få för långa tunnlar. 

– Det finns en gräns för den här storleken på tunnel på cirka 2 500 meter för att kunna få in tillräckligt med luft och för att det inte ska ta för lång tid att ventilera ut spränggaser, säger Tomas Hård som är projektledare för tunneln på Stockholm Vatten och Avfall, i ett pressmeddelande. 
 

Laddning inför sprängning. Tunneln började byggas januari 2020 och ska tas i bruk 2026.Foto: Mikael Ullén

Flera etableringar

Den cirka 14 kilometer långa avloppstunneln ska leda avloppsvattnet 30–90 meter under marknivån från det ena reningsverket i Bromma till Sicklaanläggningen, under Hammarbybacken. 

Där tunneln börjar att byggas i Bromma är det på en nivå på 27 meter under havet. Fram till Sickla följer den sedan en fallande linje mot minus 43 meter. Sluttningen på en procent gör att avloppsvattnet kan rinna med självfall hela vägen till Sickla. För att underlätta vattenflödet och undvika sedimentering i tunneln gjuts en V-formad botten.

För att inte påverka till exempel kollektivtrafik, elnät och vattenledningar dras tunneln långt under befintliga tunnlar och ledningar. Bygget kommer ske från flera håll samtidigt, sammanlagt sex etableringar. I dagsläget har sprängningen av fem arbetstunnlar påbörjats och huvudtunneln beräknas starta sprängas efter årsskiftet. 

– När vi är igång som mest har vi tio tunnelfronter igång, sa Tomas Hård vid ett digitalt pressmöte.
 

I juni 2020 skedde installationen av membrankassetter i biolinje 1. Eftersom reningsverket hela tiden måste vara i drift sker ombyggnaden i etapper. Hela ombyggnaden ska vara klar 2029. Foto: Mikael Ullén

20 meter/vecka

Det är en traditionell tunneldrivning där arbetet sker utifrån en cykel, förklarar Tomas.

– Det första som görs är en injektering som är till för att täta tunneln. Efter injekteringsborrningen så fylls hålen med cementbruk under högt tryck för att täta sprickorna. Sen borras salvborrning så man borrar tunnelkonturen och övriga hål som sedan fylls med sprängmedel. Efter skjutning så skrotas berget, det vill säga man tar loss lösa block och lastar ut.

Det sista som görs är en bergsförstärkning, med bultar som borras upp i tunneltvärsnittet för att förstärka. Totalt är det en framdrift i arbetet på cirka 20 meter per vecka. 

Emma Lestander är platschef på Veidekke som arbetar med etablering i Liljeholmen. 

– Vi håller på och spränger ut och bygger förskärningen nu. Vi har lastat ut allt berg så att vi ska komma ner till rätt nivå där tunneln ska starta, sa Emma vid pressträffen och berättade om en av de utmaningar som fanns med vid projektets start:

– Det var att planera hur själva arbetsområdet ska se ut och var allting ska stå, då vi har mycket natur i närheten och känsliga träd som vi vill skydda. 

I slutet av oktober börjar Veidekke spränga ut tunneln in i berget vid Liljeholmen och Södertäljevägen kommer då stängas av vid de första salvorna. 
 

Borrning inför sprängning av tunnelmynningen i september 2020. Huvudtunneln är cirka 4,5 meter bred, 5 meter hög och har en area på 21 kvadratmeter.  Foto: Mikael Ullén

Ny reningsteknik

I ett parallellt arbete så kommer även reningsverket Henriksdal byggas ut och därtill uppgraderas med ny reningsteknik så kallad membranteknik. Den nya filtreringen ska kunna sänka de utgående halterna av kväve, fosfor och organiskt material så att de nya striktare reningskraven uppfylls. Även mikroplaster och en stor andel virus ska avskiljas i membranen och leda till renare avloppsvatten ut i Östersjön. 

Enligt Stockholm Vatten och Avfall kommer reningsverket bli en av världens största anläggningar med membranfiltrering. Sammanlagt kommer 1 009 membrankasetter att installeras.

Henriksdal består i dag av de två anläggningarna, Bromma och Sicklaanläggningen. Alla ombyggnadsarbeten utförs medan reningsverket är i drift och när den nya tunneln är färdig stängs Bromma reningsverk. Under hösten sker den första etappen då den första ombyggda biolinjen driftsätts. 

Miljövinster

Den fördubblade kapaciteten kommer enligt Stockholm Vatten och avfall innebära renare vatten i Mälaren och minskade utsläpp i Östersjön. Transporter av avloppsslam genom bostadsområden kommer dessutom att försvinna. 

I dag sker nödutsläpp (bräddning) av orenat avloppsvatten i Mälaren vid kraftiga regn. Tunnelsträckningen har därför valts för att bräddpunkterna längs med ska byggas bort.

 

Stockholms framtida avloppsrening

Beställare: Stockholm Vatten och Avfall

Entreprenörer: Veidekke Entreprenad AB och YIT Sverige AB

Kostnad: 2 Mdkr

Tidsplan: januari 2020 – januari 2027

 

Viktiga milstolpar

2013: Stockholm Vattens styrelse tar beslut om projektet Stockholms framtida avloppsrening.

2016: Ombyggnaden av Henriksdals reningsverk påbörjas med att en arbetstunnel byggs och ombyggnaden av biolinje 1 för installation av membranteknik samt en tekniktunnel. 

2019: Utveckling av Sickla­anläggningen påbörjas.

Januari 2020: Arbetet med att bygga avloppstunneln från Bromma reningsverk till Sickla­anläggningen inleds.

2024: Hela avloppstunneln Bromma-Sickla är utsprängd. Betong- och rörarbeten återstår.

2026: Avloppstunneln från Bromma reningsverk till Sickla­anläggningen är färdigbyggd.

2026: Den utbyggda Sickla­anläggningen tas i bruk. Avloppsvattnet från Bromma leds över till Sickla. Bromma reningsverk tas ur bruk.

2029: Sista etappen i Henriksdals reningsverk är färdig och projektet genomfört. 

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades lördag den 24 oktober 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste