Västlänken får klartecken

Idag meddelar Mark- och miljööverdomstolen att Västlänken får byggas som planerat, rapporterar SVT. 

En överklagan av en tidigare dom från Mark- och miljödomstolen gjorde att ärendet åter togs upp av rätten. Bland annat var det Föreningen Trädplan Göteborg som överklagat och krävde att domstolen skulle inhämta förhandsbesked från EU-domstolen – något som Mark- och miljööverdomstolen inte ansåg sig behöva göra.

– Vi träffades många gånger och har suttit länge. Det här har varit ett stort arbete och det har varit väldigt mycket material att gå igenom, säger Henrik Löv, hovrättsråd, till SVT Nyheter. 

Bland de överklagande fanns också en privatperson.

– Men vi fann att vederbörande inte var behörig att överklaga. Den processuella följden av det blir att man avvisar överklagandet, säger Henrik Löv till SVT.

Ett av överklagandena, som gäller buller kvällstid, har man dock funnit anledning att låta Mark- och miljööverdomstolen pröva.

Västlänken är en åtta kilometer lång järnväg som kommer att gå genom centrala Göteborg. Sex kilometer kommer att gå genom tunnel, med tre hållplatser under jorden. Bygget planeras dra igång efter midsommar, och Götatunneln kommer då att stängas av i väst-östlig riktning under 25 veckor.

- Att vi kommer igång med det egentliga byggskedet nu ger oss bra förutsättningar att bygga Västlänken inom utsatt tid och budget, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket, i ett pressmeddelande. 

- Bygget av Västlänken kommer att märkas i staden, men vi ska göra vårt yttersta för att minska påverkan. Vissa grupper, särskilt de som bor och verkar nära våra byggarbetsplatser påverkas mer än andra och vi har förståelse för att det kan bli jobbigt. Därför kommer en öppen dialog med dessa grupper att ha hög prioritet för oss under byggskedet.

 

Fakta

Västlänken är en järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg med tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.
Tågtunneln byggs för att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Västlänken skapar plats för fler tåg, minskar sårbarheten i järnvägssystemet och gör det möjligt att åka tåg till fler platser i Göteborg.
Västlänken är ett av de infrastrukturprojekt som ingår i Västsvenska paketet.

Projektets milstolpar

2001: Arbete med idéstudie och förstudie inleds.
2004: Järnvägsutredningen, där man utreder olika alternativa sträckningar, startar.
2007: Järnvägsutredningen avslutas. Slutsatsen är att sträckningen via Haga-Korsvägen bäst uppfyller målen.
2014: Regeringen ger tillåtlighet enligt miljöbalken i november 2014.
2017 (juni): Järnvägsplanen vinner laga kraft.
2018 (januari): Mark- och miljödomstolen ger tillstånd med villkor, men ingen verkställighet.
2018 (februari): Göteborg Stads detaljplan för Västlänkens sträckning vinner laga kraft.
2018 (maj): Mark- och miljööverdomstolen beslutar om verkställighet för start av bygget

 

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
Tel: 019-16 61 30
E-post: ann-louise@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades måndag den 14 maj 2018

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Senaste