Krav på källsortering av byggavfall föreslås

Miljödepartementet föreslår att det ska införas krav på källsortering på de svenska byggarbetsplatserna samt fler åtgärder för att förebygga avfall.

"Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra hanteringen", säger miljöminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande. 

Inom byggsektorn uppstår årligen omkring en tredjedel av allt avfall som skapas inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall (gruvavfallet borträknat).

− Det finns stora miljövinster med en utvecklad och förbättrad hantering av bygg- och rivningsavfall. Flera svenska företag arbetar redan med att förbättra hanteringen. Genom att ställa högre krav på verksamheterna kan vi påskynda denna utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin, i ett pressmeddelande.

För att invånarna i olika kommuner ska få en likvärdig service föreslår Miljödepartementet också att kommunerna ska ta ansvaret för hushållens bygg- och rivningsavfall. I EU:s avfallsdirektiv finns ett mål som innebär att 70 procent av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas senast år 2020. Detta mål motsvarar det svenska etappmålet för bygg- och rivningsavfall. Förslagen väntas bidra till att Sverige uppnår målen.

Miljödepartementet föreslår också att ett förbud införs mot att avfall som samlats in separat för att materialåtervinnas får gå direkt till förbränning. Det kan till exempel handla om källsorterade plastförpackningar. Förbudet gäller inte avfall som uppkommit vid behandling av separat insamlat avfall där förbränning är det bästa alternativet ur miljösynvinkel

Ann-Louise Larsson
Ann-Louise Larsson
E-post: redaktionen@entreprenadaktuellt.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 05 november 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste